תנאי שימוש

הגלישה והשימוש באתר הם אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש באתר לפי תקנון זה:

כללי

 1. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
 2. אתר “ענקית” (להלן: “האתר”) מציע לגולשות באתר (להלן: “הגולשות”) מידע לעיון בתחומים שונים (להלן: “התכנים”), ושירותים שונים (להלן: “השירותים”). כמו כן, מציע האתר לגולשות אפשרות להגיב לחלק מן התכנים ולפרסם תוכן עצמאי משלהן (להלן: “תוכן גולשות”).
 3. חשוב שתקראי בעיון את התקנון ואת תנאי השימוש בתשומת לב בטרם השימוש באתר. כל שימוש באתר מהווה הצהרה לפיה קראת, הבנת והסכמת לכל תנאי השימוש. אם את לא מסכימה עם תנאי השימוש אין לעשות כל שימוש באתר.
 4. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש בעתיד, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהסכמה מראש של הגולשות.
 5. התנהגות גולשת בניגוד לכללים האמורים מהווה הפרה של תנאי התקנון והנהלת האתר רשאית לנקוט בכל אמצעי לרבות ביטול, השעיה ו/או הגבלת השימוש של הגולשת באתר.
 6. הגולשת מצהירה בזאת כי ידוע לה שהנהלת האתר רשאית לנקוט כנגד גולשת שתפר הוראות תקנון זה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין, לרבות העברת פרטיה לצדדים שלישיים ו/או לרשות המוסמכת.

כניסה לאתר והרשמה

 1. השימוש בחלק מן התכנים והשירותים באתר כרוכה ברישום ו/או בתשלום להנהלת האתר או לגורמים אחרים הפועלים בשיתוף פעולה עם הנהלת האתר. על הגולשות לפעול בהתאם להוראות הרישום ו/או הגבייה של האתר ו/או של הגורמים האחרים ולמסור פרטים נכונים ומדויקים.
 2. ההרשמה לאתר מותרת החל מגיל 16. 
 3. לצורך רישום לאתר הגולשת תפעל כדלקמן:
  1. הגולשת תמלא טופס רישום מתאים על פי ההנחיות המופיעות באתר בדף הרישום הרלוונטי.
  2. במידה והגולשת מעוניינת בשירות או תכנים בתשלום, הגולשת תשלם לאתר את דמי המנוי כמפורט בתנאי השימוש המסוימים לשירות, כפי שיפורסם באתר ובתקנון זה.
  3. לאחר קבלת הנתונים, תתבצע קליטה ואימות של הנתונים. במידה והנתונים ימצאו תקינים תישלח לכתובת דואר האלקטרוני שנמסרה בעת ההרשמה הודעת אישור הכוללת את שם המשתמש ואת הסיסמא שתשמש את הגולשת בעת הכניסה והשימוש באתר.
  4. שם המשתמש באתר לא ניתן לשינוי
  5. הגולשת רשאית להגדיר את השם הגלוי שלה באתר.
  6. שם המשתמש והסיסמא מיועדים לשימוש ייחודי ואינם ניתנים להעברה. יודגש, כי הגולשת נושאת באחריות הבלעדית לשמור על הסיסמא ועל דרך הגישה לחשבונה.
 4. השירותים והתכנים שניתנים בתשלום מפורטים כאן
 5. מובהר, כי ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המנוי, או את מבנה המנוי מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא קבלת הסכמת הגולשות. הודעה על עדכונים בדמי המנוי ומועד כניסתם לתוקף תפורסם באתר ותישלח לכתובת הדואר האלקטרוני של הגולשות הרשומות.

שימוש באתר

 1. אתר “ענקית” נועד לשמש בית חם ובטוח לנשים ברשת. לפיכך, גולשת מתחייבת לכללי התנהגות ביחס לשימוש באתר וביחס להעלאת תכנים או קישורים לחומרים מאתרים אחרים, כדלקמן:
  1. לא לפרסם כל חומר פורנוגראפי או כל חומר בעל אופי מיני בוטה שעלול לפגוע ברגשות הגולשות באתר.
  2. לא לעשות שימוש בשפה בוטה או פוגענית במסגרת תוכן הגולשות ובמסגרת השירותים שניתנים על ידי הנהלת האתר.
  3. לא להטריד את הגולשות באתר לרבות הצפת האתר בהודעות (“ספאמינג”).
  4. לא לעשות כל שימוש מסחרי ו/או עסקי באתר, לרבות איסוף פרטים על משתמשים אחרים, משלוח “דואר זבל”, שיווק ו/או פרסום מוצרים או כל ניסיון למסור תוכן או להציע שירותים או מוצרים שהנהלת האתר לא אישרה בכתב את שיווקם כאמור.
  5. לכבד את צנעת הפרט ואת פרטיות שאר הגולשות באתר. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, גולשת מתחייבת שלא לאסוף מידע פרטי אודות שאר הגולשות באתר, לא לפרסם מידע אודות גולשות באתרים אחרים ולא למסור ו/או להעלות פרטים אישיים או אינטימיים על הגולשות לאתר או לאתרים אחרים.

חנות

 1. החנות באתר מציעה שירותים ומוצרים, לצד המנוי לאתר.
 2. מובהר, כי ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את מגוון המוצרים, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא קבלת הסכמת הגולשות. הודעה על שינויים אלו תפורסם באתר ותישלח לכתובת הדואר האלקטרוני של הגולשות הרשומות.
 3. בעת רכישה בחנות נוצר באתר מנוי חינמי על שם הגולשת, אלא אם הגולשת כבר רשומה או מנויה לאתר. כתובת המשלוח וכתובת החיוב נשמרות בפרופיל הגולשת.
 4. תנאי לרכישה בחנות הינו גיל 16 ומעלה.
 5. אספקת מוצרים ושירותים – בחנות,  בפרטי המוצר, מופיעים כל הפרטים לגבי אספקה, משלוח, קישור או פתיחת המנוי שנכונים לאותו רגע.. 
 6. ביטול רכישה אפשרי בהתאם לסוג המוצר או השירות.  מנוי – ביטול התשלום הבא בלבד!  מוצרים להורדה –  רק אם לא הורדו / נפתחו. 
 7. ביטול רכישה של מוצר פיזי – תוך שבוע מיום קבלת המוצר, כשהמוצר באריזתו, שלם וללא פגיעה או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג. 

השימוש בתכנים

 1. השימוש בתכנים הוא שימוש פרטי ואישי בלבד. הגולשת אינה רשאית להעביר את המידע או להרשות שימוש כלשהו במידע לצדדים שלישיים  – בתמורה או שלא בתמורה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הגולשת מתחייבת שהתכנים לא ישמשו למטרות רווח ו/או למטרות מסחריות.
 2. הגולשת מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע באופן שעלול לפגוע בעסקי האתר, לרבות הצגה או אחסון של המידע באתרים אחרים ברשת האינטרנט או בכל מדיה אחרת.
 3. הנהלת האתר רשאית להגביל ו/או לחסום שירותים ו/או תכנים בפני גולשת באתר, באופן זמני או קבוע, במידה והגולשת השתמשה בתכנים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה.

תוכן גולשות

 1. הגולשת מתחייבת ביחס לכל תוכן שהיא מעלה ו/או גורמת להצגתו באתר או בכל דף אינטרנט הקשור לאתר, כי אין שום מגבלה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת המונעת ממנה להעלות ו/או לפרסם תכנים אלו.
 2. הגולשת מתחייבת בזאת לשאת במלוא האחריות לתוכן גולשות המועלה על ידה והיא פוטרת בזאת את הנהלת האתר לרבות כל מי שפועל מטעם הנהלת האתר, מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך.
 3. הנהלת האתר רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, להציב תנאים ביחס לתוכן גולשות. כמו כן, רשאית הנהלת האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי לערוך שינויים ו/או למחוק תוכן גולשות בלא צורך בהסכמת הגולשת או במתן הודעה מוקדמת.
 4. תוכן הגולשות הוא אינו באחריות ההנהלה, אמיתותו אינה נבדקת על ידה ואין בפרסומו באתר כל ערובה לאמינותו, דיוקו, חוקיותו או תקפותו. הגולשת מצהירה בזאת, כי ידוע לה שהנהלת האתר וכל מי שפועל מטעמה אינם אחראים בשום מקרה לטיבו, נכונותו, עדכניותו, שלמותו וחוקיותו של תוכן הגולשות, וכי הנהלת האתר אינה אחראית על הסתמכות של הגולשת על תוכן הגולשות.

תוכן של צד שלישי

 1. כל דעה, עצה, הצהרה, שירות, הצעה או כל מידע או תוכן אחר המוצע ע”י צד שלישי באתר “ענקית” או באתרים המקושרים לאתר “ענקית” שייכים לצד השלישי ואינם באחריות “ענקית”. “ענקית” אינה ערבה לתקפותם, דיוקם, נכונותם או יעילותם של התכנים המוצגים ע”י צד שלישי. השימוש במידע טעון משנה-זהירות ומובהר שאין בהצגת המידע של צד שלישי באתר, או בהצבת הקישורים לאתרים אלו כערובה למהימנות, דיוק, שלמות או עדכניות המידע וכי השימוש הוא באחריותה המלאה והבלעדית של המשתמשת.

פרטיות

 1. הנהלת האתר רשאית לעשות שימוש בפרטים שימסרו על ידי הגולשת במסגרת השימוש באתר או במסגרת הגלישה באתר, אך ורק לצורך מתן השירות. הנהלת האתר מתחייבת שלא לעשות כל שימוש בפרטים שתמסורנה הגולשות שאינו לצורך מתן שירותים ו/או תכנים שאינם בבעלות של הנהלת האתר.
 2. יובהר, “ענקית” מציעה לגולשות בית בטוח ובכל מקרה לא תעביר פרטים אישיים שמסרה גולשת לצדדים שלישיים, כולל לצורכי שיווק, אלא בהסכמה בכתב של הגולשת.
 3. על אף האמור בסעיף 21 לעיל, הנהלת האתר רשאית למסור את פרטיה האישיים של גולשת לרשויות מוסמכות במידה והגולשת השתמשה בתכנים ו/או בשירותים בניגוד לדרישות כל דין או בניגוד להוראות תקנון זה.

אופן ביצוע התשלום

 1. התשלום עבור דמי המנוי  ישולם כדלקמן:
  1. המנוי הרגיל הוא לחודש אחד ומתחדש חודש בחודשו
  2. תשלום בביט –  מנוי ייפתח לחודש בכל פעם.
  3. תשלום בהעברה בנקאית או בשיק יאושרו ויופעלו עד שבוע אחרי קבלת הכסף. לחודש אחד בלבד, ללא חידוש אוטומטי
  4. מנוי שמתחדש חודש בחודשו ניתן לבטל עד 24 שעות לפני החיוב הבא.
  5. מנוי שנתי הוא ל- 12 חודשים ומתחדש כל שנה.
  6. מנוי שנתי ניתן לבטל עד 24 שעות לפני החיוב הבא.  המנוי ימשיך להיות זמין לגולשת עד לסיום התקופה.
  7. את הביטול ניתן לבצע בקישור הבא – [email protected].
 2. התשלום עבור מוצרים ושירותים בחנות ישולם כדלקמן:
  1. תשלום אחד
  2. מוצרים אחדים, ניתן יהיה לשלם בתשלומים –  הריבית חלה על הקונה
  3. תשלום בהעברה בנקאית או בשיק – המוצר יישלח עד שבוע לאחר קבלת הכסף. זה יהיה הרגע ממנו תיספר תקופת המשלוח.
 3. התשלום עבור דמי המנוי, רכישה בחנויות האתר או כל רכישה אחרת מתבצע באמצעות מערכת הסליקה של חברת “תקבול”,  או באמצעות חברת “PayPal”. המשתמש פוטר בזאת את ההנהלה, לרבות כל מי שעובד מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה או מתייחסת לרישום ו/או גבייה ו/או סליקה אשר אינה מתבצעת ישירות על-ידי הנהלת האתר.
 4. הנהלת האתר מפעילה תמיכה טכנית בנושאים הקשורים לגבייה הן באמצעות דואר אלקטרוני והן באמצעות פורום תמיכה טכנית באתר. התמיכה הטכנית הזו היא לטובת הגולשות באתר ולמען נוחיותן. יובהר, כי התמיכה הטכנית המוצעת לגולשות היא לנוחיותן בלבד, ואין בכך משום נטילת אחריות של הנהלת האתר לגבי כל חבות הקשורה ו/או מתייחסת לרישום ו/או לגבייה ו/או לסליקה אשר אינה מתבצעת ישירות על ידי הנהלת האתר.

תמיכה טכנית

 1. אתר “ענקית” מציע אפשרות לתמיכה טכנית באמצעות הדואר האלקטרוני, ובאמצעות פנייה במסגרת הפורומים. הפנייה לתמיכה הטכנית תתבצע בהתאם להוראות המפורטות באתר. בכלל זאת, בכל פניה לתמיכה הטכנית יש לציין את שם המשתמש והסיסמא.

סיום ההתקשרות

 1. ניתן לבטל את המינוי באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שתפורסם באתר, ובלבד שמסירת ההודעה תבוצע 24 שעות לפני מועד החיוב החודשי, ובלבד שעברה תקופת המינימום במנויים הרלוונטיים.
 2. קבוצת התמיכה מייצרת הליך טיפולי-קבוצתי וחלק מרכזי מן הטיפול הוא בניית הקבוצה שתפעל לפרק זמן ארוך. לפיכך, מנויות לקבוצת התמיכה מתחייבות לתקופה של שלושה חודשים. ניתן לבטל את הרישום לקבוצת התמיכה ובלבד שמסירת ההודעה תבוצע 24 שעות לפני מועד הפגישה הראשונה.

פירוט השירותים והתכנים הניתנים באתר:

 1. כאמור בסעיף 2 לתקנון זה, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ו/או לערוך שינויים בכל שירות ותוכן המוצע במסגרת האתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הסכמה מראש של הגולשות.

הגבלת האחריות

 1. השימוש בתכנים המועלים לאתר הוא על אחריות הגולשת בלבד ועליו להיעשות בהתאם לתנאי השימוש ובזהירות יתרה. הנהלת האתר אינה אחראי על כל נזק שייגרם לגולשת בגין השימוש באתר, בגין ביטול או שינוי השירותים או בגין מחיקה או שינוי של התכנים המופיעים באתר הן משום החלטה של הנהלת האתר בהתאם לשיקול דעתה כאמור והן משום תקלה טכנית או שיבוש בהעברת השירות ו/או התוכן.
 2. התכנים המופיעים באתר, לרבות מידע כתוב, סרטוני הדרכה בווידאו, לרבות תשובות של נאווה פרנס או מי מטעמה לשאלות שיתקבלו באמצעות דואר אלקטרוני, הפורומים או הצגת מידע בכל אמצעי מדיה אחר, מהווה אך ורק מקור מידע ואינו מהווה בשום דרך כלשהי חוות דעת מקצועית, עצה רפואית, חוות דעת רפואית, המלצה לטיפול רפואי, תחליף לטיפול רפואי או תחליף להתייעצות עם מומחה. אין להסתמך על התכנים או על כל אחד מן השירותים הניתנים באתר כבסיס לאבחנה רפואית או טיפול רפואי. ומומלץ להתייעץ עם רופא בטרם יישום המידע על מנת לבחון את התאמת המידע לנסיבות הספציפיות של המשתמשת.
 3. הגולשת נושאת באחריות הבלעדית היחידה על ביצוע התרגילים או יישום כל תוכן המוצג באתר. “ענקית” לא תישא בכל אחריות על שימוש במידע או בסרטונים על ידי המשתמשת. עלייך לבצע בדיקה עצמאית וככל שהדבר דרוש להתייעץ עם רופא לפני תרגול או יישום המידע המופיע באתר.
 4. “ענקית” אינה מספקת כל בטוחה לגבי הצלחת השימוש בתכנים והשירותים המוצעים באתר. שירותי האתר מוצעים“AS IS”ללא כל אחריות או בטוחות מכל סוג שהוא. “ענקית” אינה אחראית בשום פנים ואופן לכל נזק הנובע מן השימוש או לכל נזק הנובע מחוסר יכולת לעשות שימוש ו/או חוסר התאמה של התכנים באתר למשתמשת.
 5. לבטיחותך האישית, במסגרת ייעוץ פרטני ובכל פניה אישית למטפלים באתר יש לציין כל מידע רפואי רלוונטי. הימנעות ממסירת מידע רפואי רלוונטי מהווה הפרה של תנאי השימוש של האתר ו”ענקית” שומרת לעצמה את הזכות להימנע ממתן שירות למי שתימצא כי הסתירה מידע רפואי.
 6. הנהלת האתר עושה כל מאמץ על מנת להבטיח את איכות התכנים ואת טיבם. למרות זאת, ייתכן ליקוי או טעות בעיבוד ובפרסום התוכן למשתמשים. בעצם שימוש באתר “ענקית”, בפורומים של האתר או בבלוגים של האתר, מוותרות המשתמשות על כל תביעה נזיקית או טענה מכל סוג שהוא כלפי “ענקית” או העורכים של האתר.
 7. במסגרת השימוש באתר ניתן להתקשר עם צד שלישי כלשהו, בין היתר, לצורך קבלת שירותים, לרבות שירותים בתשלום. התקשרות זו של הגולשת עם אותו צד שלישי, גם במקרה שבו השירות קשור לתכני האתר, תעשה אך ורק בין המשתמשת לאותו צד שלישי והנהלת האתר לא תהיה צד לה.
 8. אתר “ענקית” כולל מוצרים של צדדים שלישיים וקישורים לאתרים, שירותים ותוכן של צדדים שלישיים. יובהר, כי הנהלת האתר אינה אחראית בשום אופן בגין כל תובענה שתעלה כנגד מוצר, שירות או תוכן שהוצע על ידי צד שלישי באתר או בקישור שהופיע באתר.

קניין רוחני והגנה על זכויות יוצרים

 1. “ענקית” מציעה שיטה חדשנית לליווי אישי הכוללת תוכן שנאסף בעמל רב ומייצג ניסיון רב-שנים. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר זה, לרבות כל תוכן שיימסר לגולשות ו/או יוצג באתר ועיצוב האתר שייכים להנהלת האתר.
 2. גולשת מתחייבת לעשות שימוש בתכנים ובשירותים לשימוש עצמי בלבד. גולשת מתחייבת שלא לעשות כל שימוש מסחרי בחומר זה או כל שימוש שאינו שימוש עצמי מבלי לקבל רישיון מפורש בכתב מהנהלת האתר.
 3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין ליצור עותקים מן המידע אלא לשימוש עצמי,  אין לפרסמו, להפיצו או לאחסנו במאגרי מידע, בכל מדיה, לרבות דפוס, באמצעי אלקטרוני או באמצעי דיגיטלי.
 4. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך אתר “ענקית”. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר “ענקית”. אין להציג תכנים מאתר “ענקית” בתוך מסגרת(Frame), גלויה או סמויה. אין להטמיע סרטוני וידאו מאתר “ענקית” ללא אישור מראש ובכתב של הנהלת האתר, בכל אתר ולרבות באתר המכיל או מארח תכנים פורנוגרפיים